Saturday, January 26, 2008

تنهایی

من عاشق تنهایی ام
یک لحظه هم دوری اش را نمی توانم تحمل کنم
حتی نمی گذارم یه لحظه از من جدا شود
پس فکر کرده اید که وقتی دستشویی می روم چرا در را قفل می کنم ؟

1 comment:

  1. چه فایده؟ هی شروع و ول می کنی!ـ

    ReplyDelete