Thursday, October 14, 2010

از سرخوشی های عشرت آباد

این آدم ها هستند که می مانند _ 20با پیدا شدن عکس بعدی، چند لحظه بعد هم به تصویر کشیده شد