Monday, March 22, 2010

Friday, March 19, 2010

Sunday, March 14, 2010

Saturday, March 13, 2010

مرگ مرگ می آورد

همیشه خبرش تلفنی می رسد ، اغلب صبح زود و تو یادت می آید که درست در همان موقع هوا خوب و آفتابی بوده بعد ناگهان باد تندی وزیده و تمام شده و اینها را همیشه بعدن بیاد می آوری ، همیشه همینطور است ، من و شما هم ندارد .
داستان مرگ آدم ها برای من همان داستان طوطی و بازرگان است که اینبار طوطی قفس خودش را به مردن می زند تا که آزاد شود و برود، قصه اش هم که به طوطی های جنگل می رسد با خودش برای من ترسی می آورد که نکند آنها هم به یاد بیاورند که چه راحت است رفتن و مردن ، ترس نیست انتظار است ، انتظار رفتن ، رفتن عزیزانی که هر طور هم که حساب کنی ، هر چقدر هم که دست بالا بگیری وقت از دست دادنشان است ، بهار که می خواهد بیاید همیشه همینطور است ، همیشه .‏

Monday, March 8, 2010

Saturday, March 6, 2010

fcuked up


هستند کسانی که از گذشته تا بحال
بدون اینکه چیزی یا کسی را بگا داده باشند فقط بگا رفته اند
فقط بدانید که هستند و آنطور ها هم که فکر می کنید
تنها بگا رفته ی بگا نداده ی دنیا نیستید