Saturday, March 6, 2010

fcuked up


هستند کسانی که از گذشته تا بحال
بدون اینکه چیزی یا کسی را بگا داده باشند فقط بگا رفته اند
فقط بدانید که هستند و آنطور ها هم که فکر می کنید
تنها بگا رفته ی بگا نداده ی دنیا نیستید

No comments:

Post a Comment