Thursday, February 24, 2011

Wednesday, February 2, 2011

فراماسون یابی

میدان التحریر - قاهره
حتی به اعراب هم رحم نکرده اند پدرسوخته ها
خیلی خوب شد که متوجه شدم

از سرخوشی های عشرت آباد

در عشرت آباد اصل ماجراخیلی ساده است، لذت بردن فقط کمی بادمجان می خواهد و کشک و آتش
بادمجان های کبابی شده در ذغال خودشان برایت پوست می شوند و می روند که با پیازها تف بخورند، کشک و نعنا خشک هم می آیند و اضافه می شوند، زردچوبه هم خودش را به مقدار کافی می پاشد، دیگ هم می رود روی آتش و داغ می شود
کار تو در نهایت می شود کمی صبر کردن فقط

Tuesday, February 1, 2011