Wednesday, February 2, 2011

از سرخوشی های عشرت آباد

در عشرت آباد اصل ماجراخیلی ساده است، لذت بردن فقط کمی بادمجان می خواهد و کشک و آتش
بادمجان های کبابی شده در ذغال خودشان برایت پوست می شوند و می روند که با پیازها تف بخورند، کشک و نعنا خشک هم می آیند و اضافه می شوند، زردچوبه هم خودش را به مقدار کافی می پاشد، دیگ هم می رود روی آتش و داغ می شود
کار تو در نهایت می شود کمی صبر کردن فقط

No comments:

Post a Comment