Friday, June 27, 2008

همه چیز را باید محکم فشار داد


نه برای تو نه برای من ، هیچ کجا و هیچ زمان مشکلی نیست

.

Sunday, June 8, 2008

برای یه مشت آدم سیگارکش

سیگار میخوای بکشی ؟
گمشو بیرون


.


دیگه خسته شدم از بس گفتم نکش


.

تو حتی به سیگارت هم رحم نمی کنی


.


تویی که سیگار می کشی کمربندتم نبستی نبستی


.

با تمام وجود بر روی سیگار روشن باید نشست


.

اغلب کسانی که می گویند نکش خودشان سیگارکش اند


.

ببین عزیزم دیگه به چه زبانی ازت بخواهم که بزاری کنار اون لامصب رو


.


حتی کم هم سیگار نکشWednesday, June 4, 2008

کارت پستالی برای مسافران


توصیه می شود برای تمام کسانی که طاقت مسافرت رفتن عزیزانشان را ندارند

Sunday, June 1, 2008