Monday, May 5, 2008

پنج صبح با چشمانی پف کرده از خواب

بعضی وقتا از چیز هایی که قبلن گفتم و کار هایی که قبلن کردم خوشم نمیاد
تصمیم میگیرم گذشه ام را پاک کنم
به همین راحتی

No comments:

Post a Comment