Sunday, September 14, 2008

زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بعضی وقت ها فقط بعضی وقت ها جدا ً لازم می شود که بری بشینی پشت میزت و بکشی بیرون از ته هاردت همان چند تا دونه عکس رو که ازش داری ، خفه شی و نگاه کنی ، خیره بشی به جزئیات ، یادت بیاد ، لذت ببری ، درد بکشی ، ساکت فقط نگاه کنی ، نگاه و نگاه وقتی که خوب گرفتت و داغ شدی چشم بسته بدوی تا ته حیاط و کز کنی رو نیمکت کنار در تو تاریکی و با سه چهار تا سیگار یکم بیشترکشش بدی زمان رو

No comments:

Post a Comment