Monday, April 27, 2009

در قهاوت قهوهاز برای هر فنجان کوچک ، قاشقی دو مربا خوری ساییده قهوه ای تفت کم را بسته به حالتان با شکر ، خشک در قهوه جوشی تنگ و دراز در هم آمیخته با قاشقکی از پشت وجه با در و دیوار درهم اندرش کنید و تا عیان شدن خیسی روغن قهوه بر دیوارگان ، قاشق بر نکشید
آبی نچندان سرد به تناسب فنجان یا فنجان ها فراهم کرده بر آنها بیافزایید به سستی چند دمی درهم زنید ، آتشی در اجاق بی افروزید به آن میزان کم که تنها خرد شعله ای بیرون زند از آن ، افسار زمان را در دست گرفته و دقیقه ای هشت تامل کنید تا که همی بزنید و کف سیاه را یکدست و قهوه گون کنید ، اندکی درنگ کرده تا به دقیقه دوازده که اگر کفی بود ، چندی بیرون زند و عیان گردد سپس در کف گیرید کف را با قاشقکی خرد و تقسیمش کنید به مساوات به فنجان ها ، ببویدش به مهربانی و نوش

No comments:

Post a Comment