Saturday, May 23, 2009

filterbook


تا به حال شده است جایی را در این اینترنت با تمام فیلتر هایش خیلی دوست داشته باشید ؟
شده است که نتوانید ترکش کیند ؟
به گمانم همین شخصیت مجازی من گویا گویا سخت عاشقش شده بود
حیـــــــــــــــــــــــــف

No comments:

Post a Comment