Thursday, May 28, 2009

This is my Art


جا که نباشد بیرون می زند تا که دیده شود و کنتراست ایجاد کند ، هنرهای تصویری از بطن سیاهی

No comments:

Post a Comment