Friday, July 17, 2009

شما به آنجایتان نرسیده هنوز

خیلی جدی مثلن سر به هوا باشید وقتی جلوی پایتان چاه خوشبختیست
یا کرم که ندارید بروید صاف پایتان را بگذارید روی مین های بد بختی ، ها ؟
نود ونه درصد اختیار را داده اند به ما ، اما یک درصدی هم خودشان برداشته اند از همان روز های اول
آنچنان یک درصدی که اغلب موارد کار خودش را می کند

No comments:

Post a Comment