Tuesday, April 6, 2010

لیست ها و آدم ها

بالاخره اینطوری است که هر آدمی برای انتخاب آدم زندگی اش برای خودش لیستی می سازد پر از انتخاب های جورواجور وخب روند نرمالش اینست که بعد از بررسی و نمره دادن به آدم ها بعضی اسمها اصلن همان اول خط می خورند ، جلوی اسم یک عده تیک میاد و فقط بعضی اسمها ستاره می گیرند و این روندغربال آنقدر ادامه پیدا می کند تا در نهایت شخص مورد نظر باقی بماند فقط مشکل همیشه اینست که هیچکس هیچ وقت شخص مورد نظر لیست شخص مورد نظرش نیست .‏

No comments:

Post a Comment