Wednesday, July 28, 2010

سیگار خانوم

اصلن می دانستید که این سیگار هایی که می کشید همگی خانوم اند ؟
اگر نه که خب بروید این تراک را از گروه 46 گوش کنید که در وصف خوبی های سیگار است ، حالا بماند که این گروه 46 اصلن خود شخص پسرخاله ام است و سه سالی است که در مشهد مقدس بطور زیرزمینی در زیرزمینی تنگ و تاریک مثل همان هایی که در گربه های ایرانی دیدید، دارد می نویسد، می خواند و موسیقی اش را می سازد، حالا این ها همه به کنار، مهر تایید سر هرمس را هم از لحاظ نام گروه دارند.‏

لینک فورشر هم برای آنان که از رپیدشر متنفرند.‏

No comments:

Post a Comment