Monday, January 31, 2011

باشگاه کتاب
دو سالی می شود که جایی به نام باشگاه کتاب باز شده بر روی نت برای به اشتراک گذاشتن و نوشتن از کتاب های خوانده مان، جـــایی برای کتاب خوانده های حرفه ای و کتاب خانه دارها، آنان که جمع می کنند از و هر کدام سی صفحه ای بابت نخوانده ماندنش می خوانند، همه آن اغلبی از آدمها که کم کتابـخوان اند و آن خوشــه از آدمها که معمولی اند و می خــواهند شروع به کتاب خوانی کنند و پایشان که به کتاب فروشی باز می شود قفسه به قفسه اسم آشنای کتاب های ناخوانده شان را می بینند و می ترسند و پازل می خرند بجایش
اصلن کتاب فروشی جایی برای انتخاب کتاب نیســـتند، نمی شود رفت و یک کتــابی دید و خرید، کتــاب را بایـــد از قبل مد نـظر داشت، و این وبلاگ جاییست برای مد نظر قرار دادن ناخوانده ها و نوشتن از خوانده ها

No comments:

Post a Comment