Friday, August 17, 2012

شعار هفته - هشتم

ریسک کنید قبل از اینکه مجبور شوید

1 comment:

  1. Anonymous4/02/2013

    آخ از دست تو بکس
    بدجور با احساسات آدم بازی می کنی
    خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده

    ReplyDelete