Saturday, September 8, 2012

چشمان همیشه گشنه - 23

نمایش آنتیگونه را بخاطر طبخ هشت عدد نیمروی واقعی سر صحنه و روشن کردن دوازده عدد سیگار و البته اجرای عالی بازیگران و آتیلای پسیانی لخت بروید و ببینید. از شدت خوبی مجوزش را لغو کرده اند، تا همین دوشنبه بیشتر اجرا ندارد در ایرانشهر.

رزرو
09351058100
09351058200

No comments:

Post a Comment