Monday, October 8, 2012

شعار هفته - هجدهم

اغلب با خیال راحت گند بزنید، سپس سرتان را از شیشه ماشین بیرون کنید و به خودتان با لهجه ترکی بگوئید: داداش برو، منم، برو ..‏

1 comment: