Monday, May 6, 2013

چشمان همیشه گشنه - 39


1. گشنگی در آخر وقت اداری عصرانه می‌طلبد و شعف‌بارترین عصرانه‌ی عالم، نان‌بربری تازه و پنیری است که با انتظار بردن نان به خانه همراه باشد.

2. دشت‌های بربری / عصرانه‌های انتظار.

3. برای شعف بیشتر، تا خود آشپزخانه صبر نکنید، بگذارید انتظارتان سر برود و در همان راه‌پله ترتیبش را بدهید یا حتی از همان درب نانوایی شروع کنید و تا رسیدن به یخچال و پنیر، آرام و آهسته از نان کناره‌خواری کنید. یادتان باشد، همانطور با لباس بیرون (حتی بی آنکه کوله‌گذاری/کیف‌گذاری کنید)، از دو کف‌دست بربری تازه، ساندویچ اول را با پنیر فتای پگاه بسازید و با لذت بخورید، دومی را بزرگتر و با کره‌پنیر بخورید و خیالتان ابدن به شام و شب‌جمعه هم نباشد. بدانید هوسی که در لحظه به لذت نمی‌رسد، می‌سوزد و سوختنش از گشنگی هم بدتر است.

No comments:

Post a Comment