Saturday, April 26, 2014

+

حسن گلنراقی در آهنگ مرا ببوس از تکنیک فلاش‌بک استفاده کرده. اول از همه به آخرین بوسه اصرار دارد و از بهاری که  گذشته می‌خواند و در بخش دوم، این اصرار بر بوسیدن را ارجاع می‌دهد به دختری زیبا که تمام داستان مربوط به اوست.

No comments:

Post a Comment