Sunday, June 15, 2014

+

من و معشوق ابدی عزیزم زندگی مشترک خوبی داریم؛ من سراسر روز به او فکر می‌کنم و او سراسر روز از تمام چیزهایی که مرا به یادش بیاورد می‌گریزد. اما در لحظه ای مشترک، هردو به این موضوع فکر می‌کنیم که طرف مقابل هم می‌داند و موضوع ذهن ما را می‌خواند. آن لحظه مشترک در نظر هردو ما در ابتدا ترسناک بنظر می‌رسد و سپس تبدیل می‌گردد به واقعیتی پذیرفته شده و این موضوع برای من و معشوق ابدی عزیزم، آرامش به همراه دارد.

No comments:

Post a Comment