Tuesday, May 12, 2009

سه ظهر رفته اید که بنز بخرید آیا ؟

می دانید چرا نمایندگی مرسدس بنز بعد از ظهر ها ساعت دو الی سه اینها بسته نیست

که مثلن برود برای ناهار و استراحت ؟

دو حالت دارد

لابد طرف از صبح تا به حال بنزی فروخته به چند صد میلیون و سودی کرده به چند ده میلیون

خب حق دارد از خوشحالی خوابش نیاید

گرسنگی را نفهمد

یا خب شاید هم از صبح تا به حال هیچ بنزی نفروخته

و با خود گفته:

نکند که نباشد و مشتری اش بپرد ، خدا را چه دیدی ، حسابی که ندارد بنز خریدن

No comments:

Post a Comment