Tuesday, May 12, 2009

اگر کامروا باشی لازم نیست که سحر خیز باشی

می دانید چرا نمایندگی مرسدس بنز از هشت صبح باز نیست ؟

خب لابد طرف با خودش می گوید

که چی ؟ ... هشت صبح بیام بنز بفروشم ؟

No comments:

Post a Comment