Tuesday, May 1, 2012

07



دخترم، درمان افسردگی‌ات را در بافتن بافتنی‌های کاموایی بجوی و بدان مادران و مادربزرگانت از غمُ غصه‌ها پولیور و از تنهایی‌ها دستکش می‌بافتند.‏



No comments:

Post a Comment