Thursday, May 10, 2012

این چشم است که می‌بیند

طب سنتی در چین قدیم می‌گوید که آدمیزاد درون هر چشم، چشم دومی هم دارد و وقتی خوابش می‌برد که آن چشم درون هم پلکهایش را ببندد و دیگر چیزی نبیند. قبل از خواب وقتی پلکهایتان را بسته اید و منتظرید تا خوابتان ببرد، تصاویری تیره و قرمز می‌بینید زیرا هنوز چشم داخلی پلکهایش را نبسته و دارد می‌بیند، دارد سعی می‌کند که از پشت پلکهای بسته چشم بیرونی باز هم چیزی ببیند که نمی‌تواند و خسته می‌شود و پلکهایش را می‌بندد و شما به خواب فرو می‌روید.

No comments:

Post a Comment