Friday, May 11, 2012

چشمان همیشه گشنه - 07


یه جایی از زندگی‌، دکترم به من خواهد گفت که تو دیگه گوشت قرمز و کباب واسه فیلانت خوب نیست و من از آنجا به بعد خواهم رفت به سمت جوجه کباب بی‌استخوان نرم و لطیف و آبدار، مناسب‌ترین جایگزین کباب گوشت قرمز همین جوجه‌ی بی‌استخوان است.

No comments:

Post a Comment