Saturday, July 28, 2012

+


فرهنگ متفاوت زندگی شهری و روستایی باعث نمی‌شود که پشت اتصال شلنگ آب زیر دستشویی هر خانه ای یک اسکاچ کهنه نباشد.

No comments:

Post a Comment