Saturday, October 20, 2012

شعار هفته - بیست و دوم

ما برای این نامید نمی‌شویم که بعد از آن دیگر چیزی برای شدن نخواهد بود.‏

No comments:

Post a Comment