Saturday, December 13, 2014

چشمان همیشه گشنه - 67

عشرت‌آباد امروز فرقش با عشرت‌آباد بیست سال پیش غیر از فوت چند نفر از فامیل، اضافه شدن میز و صندلی به اتاقهاست. اون سالها بساط مهمونی و کباب که به راه می‌شد، از این سر اتاق مهمونی تا وسط اتاق یه سفره پهن می‌کردند و کوچیک و بزرگ دور هم رو زمین جا می‌شدند. چند سال بعد اما بچه‌ها زیاد و بزرگ شدن و سفره به ته اتاق مهمونی رسید ولی این سالها دیگه سفره جواب نمیده، جا برای نشستن همه نیست و البته دیگه سنی از بزرگترها گذشته و نه زانویی واسشون مونده نه کمری واسه بلند شدن دارن. حالا بساط کباب روی میزی پهن میشه که خودش بهم چسبیده سه تا میز بزرگه. هرچی صندلی هم هست استفاده میشه ولی باز هم جا کم میاد و بزرگترها روی مبل می‌نشینند و عسلی‌های کوچک سفره شان می‌شود. اولین مهمونی عشرت آباد که دیگه در آن سفره‌ای پهن نشد، پس از فوت بزرگ خانواده بود. وقتی برای اولین بار کمر همه آدمهای عشرت آباد شکست.

No comments:

Post a Comment