Thursday, June 4, 2015

چشمان همیشه گشنه - 100
در ادامه بحث امکانی که خوردنی‌ها برای ارتباط عاطفی، بین آدمها ایجاد می‌کند باید به موقعیتی خاص نیز اشاره کرد که برای نشان دادن جنسی منحصر بفرد از احساس خوب، به سطحی از غنا و بی‌نیازی رسیده‌ایم که برای طرف مقابل سفره‌ای ساده از غذای شب‌مانده و پیش‌پخته شده پهن می‌کنیم. اشاره‌ای مستقیم به نقطه‌ای از نزدیکی و صمیمت که با جسارت و اطمینان خاطر، همان غذایی را که خودمان در تنهایی خواهیم خورد، برای او نیز در نظر می‌گیریم. این کیفیت از ادبیات گوارشی پنهان شده در این سفره معمولی، در هیچ خوردنی دیگری نیست.

No comments:

Post a Comment