Wednesday, June 13, 2012

Based on a fucking true story - 01
مردها در طی زندگی نکبت‌بارشان به زنهای مختلفی برخورد می‌کنند اما واقعیت این است که مفهوم زن، برای مرد مفهوم ثابتی است فارغ از اینکه چطور و در چه لباسی وارد زندگی‌اش بشود. در سن بیست سالگی، پس از طی کردن راهروی زنانه زندگی‌ام، در انتهای آن به یک دو‌راهی رسیدم. وقت انتخاب بود و من درب سمت چپ را باز کردم و آهسته داخل شدم.

1 comment: