Thursday, June 14, 2012

Based on a fucking true story - 02
آخرش فهمیدم که اولین زن زندگی‌ام از همه جذاب‌تر بوده، زنی که انگار برای تفریح و سرخوشی آفریده شده بود و یله‌گی کردن با او تمامی نداشت. با او بود که چیزهای دو‌نفره را برای اولین بار تجربه کردم، تجربه‌ای که شاید بهترین‌ نبود اما اولین بار بود و اولین بار ماند. اما این زن چیزی کم داشت، مشکل من این بود که نمی‌خواستم برایش بمیرم و از آنجایی که خوشگذرانی چیز سفتی نیست، خیلی ساده و با بی‌رحمی در جستجوی عشق از زندگی‌اش خارج شدم و دیگر پشت سرم را هم نگاه نکردم.
01

1 comment: