Thursday, June 14, 2012

Based on a fucking true story - 03
مردها همیشه ادعا می‌کنند عاشق زنی شده اند که از همان اولش معلوم بوده عاشقش خواهند شد. این زن بسیار پیچیده، خوش‌حافظه و محافظه‌کار بود، از آنهایی که از تکرار و اصرار خسته نمی‌شوند اما متاسفانه در مسیر زندگی‌ام جایی واقع شده بود که انگار دل زده از خوشی‌ها به سراغش آمده‌ام، پس از همان اول بازنده‌ای بیش نبودم، هیچ حربه‌ای هم افاقه نکرد. به ناچار باید بین رفتن و مرگ یکی را انتخاب می‌کردم و من بخشی از خودم را جا‌گذاشتم و رفتم. اما این زن همچنان دارد برای آن تکه‌ی جا مانده‌ام پیانو می‌زند، بی‌آنکه چیزی را فراموش کرده باشد. اسارت ابدی یعنی همین.No comments:

Post a Comment