Sunday, December 28, 2014

چشمان همیشه گشنه - 72
ابتدایی‌ترین خوردنی که نشانه‌ای بزرگ از تمدن و فرهنگ جهش یافته انسان اولیه است، نان، ترکیبی از آب و آرد و نمک است و هرچقدر هم که از تمدن بشر بگذرد نان از سفره انسانها حذف نخواهد شد. دومین کهنه غذای بشری اما ترکیبی ساده از آرد و شیر و نمک است. آبکی خوردنی ساده‌ای که سوپی از شیر بنظر می‌آید، اگر فقط با کمی زیره و نمک مزه‌دار شود، شیرپا نامیده شده و غذای ساده، سریع و کاملی است که چشیدن طعمش پرتمان می‌کند به چندهزار سال پیش، وقتی پدرانمان تازه متمدن شده بودند. اتفاقی شبیه احساس حرف زدن با دستگاه تلفن الکساندر گراهامبل.

No comments:

Post a Comment