Thursday, June 4, 2015

چشمان همیشه گشنه - 106

اینکه در یک بعدازظهر آرام بهاری سبد سبزی تازه دم دست باشد و آدم بتواند نان و ماستش را با سبزی و اندکی ادویه گرم بخورد، برای من یکی از شاخصهای کیفیت زندگیست. همینقدر سهل و معمولی.

No comments:

Post a Comment